Kim jesteśmy i jakie są nasze cele?

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kaszëbskô Jednota jest stowarzyszeniem osób chcących aktywnie uczestniczyć w życiu narodu kaszubskiego i uznających jego prawo do odrębności oraz własnej tożsamości w ramach wieloetnicznego społeczeństwa tworzącego jeden organizm państwowy, jakim jest Rzeczpospolita Polska.

Naszym celem jest rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Kaszubów oraz ochrona ich języka i tradycji, a także działalność naukowa, oświatowa na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym, wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na przestrzeni wieków, na styku rywalizujących ze sobą narodów i państw – polskiego i niemieckiego – Kaszubi poddawani byli presji germanizacji i polonizacji. Nie zatrzymało to rozwoju naszego ojczystego języka, ani też nie rozerwało więzów naszego narodu zakorzenionego w dziedzictwie kulturowym Słowian zachodnich, basenu Morza Bałtyckiego i zachodniej Europy.

Nie słabnie jednak proces asymilacji. Kaszubi ulegają polonizacji pozwalając by ich tożsamość była symboliczna, wyzwalana najczęściej jedynie w powiązaniu z identyfikacją językową i miejscem pochodzenia, bądź kompletnie zanika wśród najmłodszych pokoleń. Sprzyja temu niestety błędna polityka przyjęta przez część elit kaszubskich oparta na przekonaniu, że domaganie się pełni praw przysługującym mniejszościom w Polsce, prowadzi do wykluczenia społeczno-ekonomicznego Kaszubów. Dlatego elity te chętnie wskazują z czym mają się identyfikować Kaszubi, przy jednoczesnym marginalizowaniu, czy wręcz hamowaniu procesów rosnącej świadomości etnicznej członków naszej zbiorowości, prowadzących do podmiotowości narodowej. Ten celowo konstruowany przekaz w oczywisty sposób sprzyja wynarodowieniu Kaszubów.

Nie chcemy być wynaradawiani w demokratycznym państwie, lecz w jego ramach osiągnąć pełnię praw jako odrębny naród autonomiczny kulturowo. Ufamy, że między narodami kaszubskim i polskim będzie trwać przyjaźń budowana na wzajemnym zrozumieniu, co stanowić może najlepszy przykład demokratyczności społeczeństwa mającego aspiracje bycia liderem we wspólnocie europejskiej. Nasze działania opieramy na solidarności społecznej, poszanowaniu wolności i sprawiedliwości oraz dialogu wspólnot obywateli.

Promujemy udział obywateli w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym. Szczególnie zależy nam na tych, którzy realizują swoje aspiracje życiowe w środowiskach lokalnych i zainteresowani są wszechstronnym rozwojem Pomorza. Dążymy do upowszechniania wśród młodzieży postaw obywatelskich. Propagujemy otwartość, innowacyjność, pracowitość i profesjonalizm.

Opowiadamy się za silnymi samorządnymi regionami i wspierać będziemy decentralizację jako sposób rządzenia krajem. Naszym celem jest rozwój Pomorza, jako wielokulturowego regionu o znaczącym potencjale społeczno-gospodarczym, zdolnego chronić zasoby energii społecznej i indywidualnej wszystkich jego mieszkańców.

Kolejne pokolenia Kaszubów mają prawo do edukacji opartej na nauczaniu własnego języka, historii i geografii. Będziemy czynić starania, by jak najszybciej włączyć do programów szkolnych zajęcia z historii Kaszubów, a także geografii Kaszub. W przyszłości zakładamy obligatoryjność wprowadzenia języka, historii i geografii kaszubskiej do procesu kształceniowo-wychowawczego na Pomorzu.

Język kaszubski jest obok polskiego pełnoprawnym językiem na Pomorzu. “Strategia rozwoju języka i kultury kaszubskiej” zakłada “uczynić język kaszubski zdolnym do trwania i rozwoju”. Wspieramy ten cel i deklarujemy włączenie się w realizację “Strategii…” we wszystkich opisanych w niej obszarach.

Jako naród mamy wiele powodów do dumy i prawo do należnego nam szacunku. Na fundamencie historycznym eksponujemy to, co najważniejsze dla naszej tożsamości oraz ma decydujący wpływ na poczucie wspólnoty. Naszym godłem narodowym jest czarny gryf w koronie. Kaszubska flaga narodowa ma barwy czarno-żółte, które wiążą się z naszym herbem, czyli zwróconym w prawo czarnym gryfem w koronie na złotym polu tarczy herbowej. Naszą stolicą jest miasto Gdańsk, będące centrum ekonomiczno-społeczno-kulturowym regionu. Pieśń autorstwa Jana Trepczyka „Zemia Rodnô”, ukazująca historyczną wielkość Kaszub, to nasz hymn narodowy. Dzień Jedności Kaszubów, przypadający na 19 marca, uznajemy za nasze święto narodowe, upamiętniające pierwszy historyczny zapis potwierdzający istnienie Kaszubów, w bulli papieskiej Grzegorza IX z 19 marca 1238 roku.

 

Jeśli podpisujesz się pod tą deklaracją zgadzając się z zawartymi w niej ideami, zapraszamy do współpracy w ramach stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota. Więcej informacji o tym jak dołączyć do naszego stowarzyszenia, znajdziesz na naszej stronie internetowej.