FAQ - Pytania i odpowiedzi

14.05.2012

Czy Kaszubi są mniejszością i czym jest mniejszość etniczna?

Kaszubi są narodem mniejszym liczebnie od narodu polskiego, z którym współtworzą Rzeczpospolitą Polską. W tym sensie są mniejszością. Pojęcie mniejszości etnicznej wiąże się w polskim ustawodawstwie z deklarowaniem przez część obywateli RP przynależności do narodów nie posiadających własnych państw poza granicami RP. Do takich narodów zaliczano dotychczas Karaimów (346 osób według spisu z 2011 r.), Łemków (10,5 tys. osób według spisu z 2011 r., w tym 5 612 deklaracji wyłącznie narodowych), Romów (16 tys. osób, w tym 9 tys. wyłącznie Romów według spisu z 2011 r.) oraz Tatarów (1916 osób według spisu z 2011 r., w tym 616 deklaracji wyłącznie narodowych). 
Zgodnie z ustawą z 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, w RP mniejszości etniczne muszą spełniać następujące warunki:
 
1) są mniej liczebne od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej, 
2) w sposób istotny odróżniają się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją, 
3) dążą do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji, 
4) mają świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej (etnicznej) i są ukierunkowane na jej wyrażanie i ochronę, 
5) ich przodkowie zamieszkują obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat,
6) nie utożsamiają się z narodem zorganizowanym we własnym państwie.
 
Zdaniem KJ społeczność kaszubska spełnia wszystkie te warunki, w szczególności jeżeli chodzi o 17 746 osób deklarujących kaszubską narodowość. 





↑ Przejdź do góry strony