2018 - Rok Emigracje / Year of Emigration

 

KASZËBI Z WSZËTCZICH KRAJÓW, PÒJTA DO GROMADË! 
KASZUBI WSZYSTKICH KRAJÓW, ŁĄCZCIE SIĘ!
KASHUBIANS OF THE WORLD, UNITE!


Rok Emigracje

 
Stowôra Kaszëbskô Jednota ògłosziwô rok 2018 jakno „Rok Emigracje”. Najim célã je przëblëżenié dzejów kaszëbsczi emigracje ë dzysdniowégò żëcô naszińców na cëzy zemi. Më mómë nôdzejã, że naje dzejanié ùmòcni juwernotã wszëtczich Kaszëbów, tak samò tëch, co żëją w swòji tatczëznie, jak i mieszkają bùten ji greńców. 

Zemia Rodnô, nôrodny himn Kaszëbów wëznacziwô historëczny môl Pòmòrzégò, naji tatczëznë. Òd Gduńska tu, jaż do Roztoczi bróm! Jakno jedurny z kòlbôłtowëch Słowianów më dërch mómë swòjã juwernotã. Dlôte czëjemë sã òtrokama tëch lëdów, z jaczima bez stalata naszińcowie bëlë sąsadama abò, jak to bëło z Wieletama i Ranama, twòrzëlë pospólné państwò – Pòmòrsczé Ksyżestwò, chtërnym rządzëlë Grifitowie. 
 
Ùpôdk naji państwòwòscë – Subisławòwicowégò ksyżestwa – na óstowëch Kaszëbach, pòd kùńc 13. stalatégò, a w 17. stalatim na zôpadze – Pòmòrsczégò Ksyżestwa, béł przëczëną tegò, że rodnô zemia nalazła sã w greńcach czile państwów, a òd kùńca 18. stalatégò – blós Prësów (òd 1871 rokù – zrzeszonëch Niemców). W tim czasu naszińcowie òstôwialë familiowé stronë, żebë przecygnąc do, przed wszëtczim, rozmajitëch reginów państwów, chtërnym bëlë pòddóny. Ta migracjô mia równak ògreńczoną mòc, bò tika sã le dzélu szlachtë. Dopiérze òd pòłowë 19. stalatégò wëcyganié stało sã masowé. Symbòlicznym pòczątkã ti emigracje bë mògło przecygniãcé pierszich kaszëbsczich òsadników do tédë britijsczi Kanadë. Latos to bãdze 160 lat òd tegò wëdarzeniégò, co je jedną z przëczënów ògłoszeniô „Rokù Emigracje”.
 
W 20. stalatim bëłë pòstãpné teritorialné zmianë ë téż pòstãpné wałë emigracje. Dzysô téż Kaszëbi òstôwiają tatczëznã. Terôzka Kaszëbów mòże pòtkac wnetka w kòżdim môlu swiata.  Òkróm tegò Kaszëbi gôdają w rozmajitëch jãzëkach ë mają jinszą nôrodną swiądã. Nimò tëch różniców Kaszëbi twòrzą jedną wiôlgą pòspólnotã, chtërną parłãczi môl pòchôdaniô. Më rechùjemë na wespółrobòtã ze wszëtczima, co mają pòmòrsczi dërżéń. Przed wszëtczim do wespółrobòtë prosymë Pòmeranos, pòmòrską pòspólnotã, co żëje òd 150 lat w Brazylie. 
 
Kaszëbskô Jednota ògłasziwającë „Rok Emigracje” chce zachãcëc Kaszëbów, i tëch co żëją w swòji pòmòrsczi tatczëznie (dzysô pòdzeloną midzë Niemcë ë Pòlskã), jak téż nëch żëjącëch na cëzy zemi, do dzejaniégò, cobë nas wszëtczich razã znôwù zrzeszëc. Rechùjemë na to, że sparłãczą sã familie, nimò czasã wiôldżi geògrafny dôlë. Më mómë nôdzejã, że przez genealogiczné badérowania ë dzãka nowi technologie wiele z naszińców naléze swòjã familiã. 
 
Zachãcywającë do dzejaniô równoczasno deklarëjemë, że bãdzemë wspierac taczé jinicjatiwë na tëli, wiele dómë radã. W tim célu òd stëcznika 2018 rokù bãdze dzejac szpecjalnô zakłôdka na naji jinternetowi starnie ë całoroczné wëdarzenié na Facebookù, a ò naszich ùdbach bãdzemë dërch jinfòrmòwac.
 

 
Rok Emigracji

 
Stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota ogłosiła rok 2018 jako „Rok Emigracji”. Naszym celem jest przybliżenie dziejów emigracji kaszubskiej oraz współczesnego życia naszych rodaków na obczyźnie. Mamy nadzieję, że działania przez nas podjęte umocnią tożsamość wszystkich Kaszubów, zarówno tych żyjących w swej ojczyźnie, jak też mieszkających poza jej granicami.

Zemia Rodnô, hymn narodowy Kaszubów zakreśla historyczny obszar Pomorza, naszej ojczyzny: Òd Gduńska tu, jaż do Roztoczi bróm! Jako jedyni spośród Słowian nadbałtyckich zachowaliśmy swą tożsamość. Dlatego czujemy się spadkobiercami tych ludów, z którymi przez kilka stuleci nasi przodkowie sąsiadowali bądź, jak w przypadku Wieletów i Ranów, tworzyli wspólne państwo – Księstwo Pomorskie, rządzone przez Gryfitów. 
 
Upadek naszej państwowości – księstwa Subisławiców – na wschodzie Kaszub, u schyłku XIII stulecia, a w XVII wieku także na zachodzie – Księstwa Pomorskiego, spowodował, że ojczysta ziemia znalazła się w granicach kilku państw, a od końca XVIII wieku – wyłącznie Prus (od roku 1871 – zjednoczonych Niemiec). W tym okresie nasi przodkowie opuszczali rodzinne strony, by osiedlić się przede wszystkim w różnych regionach państw, których byli poddanymi. Ta migracja miała jednak ograniczony charakter, odnosiła się zwłaszcza do niewielkiej liczby przedstawicieli stanu szlacheckiego. Dopiero od połowy XIX wieku wychodźstwo nabrało masowego charakteru. Za symboliczny początek tej emigracji może uchodzić przybycie pierwszych kaszubskich osadników do brytyjskiej wówczas Kanady. W tym roku minie 160 lat od tego wydarzenia, co jest jednym z powodów ogłoszenia „Roku Emigracji”. 

W XX wieku nastąpiły kolejne przekształcenia terytorialne i kolejne fale emigracji. Także dzisiaj Kaszubi opuszczają ojczystą ziemię. Obecnie zamieszkujemy niemal każdy zakątek świata. Nie tylko mieszkamy w jego różnych częściach, ale też mówimy różnymi językami, a także różnimy się świadomością narodową. Pomimo tych różnic tworzymy jedną, wielką wspólnotę, którą łączy miejsce pochodzenia. Liczymy na współpracę ze wszystkimi, którzy mają pomorskie korzenie. Szczególne zaproszenie do współpracy kierujemy do Pomeranos, wspólnoty pomorskiej żyjącej od półtora wieku w Brazylii.
 
Kaszëbskô Jednota ogłaszając „Rok Emigracji” chce zachęcić Kaszubów, tych żyjących w swej pomorskiej ojczyźnie (dzisiaj podzielonej pomiędzy Niemcy i Polskę), jak i na wychodźstwie, do podjęcia różnorodnych działań, które ponownie by nas połączyły. Liczymy na to, że owo zbliżenie – pomimo niekiedy geograficznie olbrzymiej odległości – nastąpi także w wymiarze jednostkowym, rodzinnym. Mamy bowiem nadzieję, że poprzez badania genealogiczne i przy pomocy współczesnej technologii wielu spośród naszych rodaków uda się odnowić rodzinne więzy, przerwane przed laty.

Zachęcając do podejmowania różnych działań, jednocześnie deklarujemy, w miarę naszych możliwości, wsparcie dla tych inicjatyw. W tym celu od stycznia 2018 r. będzie funkcjonować specjalna zakładka na naszej stronie internetowej oraz całoroczne wydarzenie na Facebooku, zaś o naszych przedsięwzięciach będziemy sukcesywnie informować.
 

 
Year of Emigration

The Association Kaszëbskô Jednota announced 2018 as “The Year of Emigration”. Our goal is to bring closer the history of Kashubian emigration and of the contemporary life of our compatriots living abroad. We hope that actions taken by us will strengthen the identity of all Kashubians, both, those living in their homeland and those living outside its borders.

Zemia Rodnô, the national anthem of the Kashubians, outlines the historic area of Pomerania, our homeland: Here, from Gdansk to Rostock’s gates! As the only of the Slavs on the Baltic coast, we have kept our identity. That is why we feel like the heirs of these peoples with whom our ancestors for several centuries have been neighbours or, as in the case of the Veleti and the Rani, formed a common state – the Pomeranian Principality, ruled by the House of Griffins.
 
The collapse of our statehood – the Duchy of Pomerania ruled by the Samborides in the east of Kashubia at the end of the 13th century, and in the seventeenth century in the west – the Duchy of Pomerania ruled by the Griffins, caused that the native land found itself within the borders of several countries. From the end of the eighteenth century only within Prussia, which in 1871 became a united Germany. During this period, our ancestors left their homes to settle primarily in the various regions of the countries they were subjected to. This emigration, however, was limited in nature, concerning a small number of representatives of the nobility. It was not until the middle of the 19th century that the emigration took on a mass scale. The arrival of the first Kashubian settlers in, what was at the time British Canada, may be the symbolic beginning of this emigration. This year is the 160th anniversary of this event, which is one of the reasons for announcing 2018 “The Year of Emigration”.
 
In the 20th century, further territorial transformations followed with subsequent waves of emigration. Today Kashubs also leave their native land. We currently live in almost every corner of the world. We not only live in its various parts, but also speak different languages, and differ in national consciousness. Despite these differences, we create one big community which is connected by the place we came from. We count on cooperation with all who have Pomeranian roots. A special invitation is addressed to Pomeranos, a Pomeranian community that has been living in Brazil for a century and a half.
 
Kaszëbskô Jednota by announcing “The Year of Emigration” wants to encourage Kashubians, those living in their Pomeranian homeland (today divided between Germany and Poland), as well as in exile, to undertake various activities that would bring us together again. We hope that this connection – despite geographically enormous distances – will also take place on the individual and family level. We hope that through genealogical research and with the help of modern technology, many of our countrymen will be able to renew family ties that were broken years ago.

Whilst encouraging to take various actions, we simultaneously declare support for these initiatives as much as we can. For this reason, from January 2018, a special tab on our website and a year-long event on Facebook will function for you to use, and we will inform about our undertakings as they happen.
                                                                                                               

 Kaszëbskô Jednota

Dla osób zainteresowanych dziejami naszej emigracji publikujemy zbiór wskazówek bibliograficznych. Wykaz ten nie ma charakteru bibliografii naukowej, w związku z tym nie zawiera wszystkich artykułów i książek poświęconych tej tematyce. W poniższej bibliografii nie uwzględniono – z małymi wyjątkami – dzieł omawiających zasadniczo historię i współczesność emigracji polskiej bądź niemieckiej, a zawierających także wątki kaszubskie.

BIBLIOGRAFIA >>
↑ Przejdź do góry strony