Patron roku 2022

Do pobrania

Polecane strony

 


 

PATRONAT

POZNAJ NASZĄ HISTORIĘ


ARCHIWUM PORTALU

 

MAPA KRAJU KASZUBÓWProtest przeciw likwidacji etnofilologii kaszubskiej na UG

Pod Rektoratem Uniwersytetu Gdańskiego, w proteście zorganizowanym przez Kaszëbską Jednotã i Pismiono Skra, ponad 50 osób domagało się od władz UG przywrócenia kierunku Etnofilologia kaszubska.

Reprezentowani byli przedstawiciele wszystkich ważniejszych środowisk kaszubskich. W imieniu organizatorów przemawiali Maciej Bańdur i Artur Jabłoński. Mocno wybrzmiał głos Instytutu Kaszubskiego w osobie wiceprezes Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk. W imieniu Kaszubskiego Klubu Parlamentarnego mowę wygłosił senator Kazimierz Kleina, do jego głosu dołączyła posłanka Ewa Lieder, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie reprezentował dyrektor biura zarządu Łukasz Richert, środowisko akademickie grzmiało głosami prof. Marka Cybulskiego i dr Justyny Pomierskiej. Wszystkie te głosy wysłuchał i petycję przyjął prorektor ds. kształcenia prof. Arnold Kłonczyński. 

Pomimo jednogłośności wyrażających swój sprzeciw i przytoczonych wielu ważnych argumentów na potrzebę istnienia kierunku Etnofilologia kaszubska,  władze uczelni nie zmieniły zdania i nie chcą cofnąć już podjętej decyzji o nieuruchomieniu w roku 2018/2019 Etnofilologii kaszubskiej. Obiecują powrót do specjalizacji kaszubistycznej przy kierunku Filologia Polska i zapraszają do rozmów o przyszłości języka kaszubskiego na Uniwersytecie Gdańskim. 

W odpowiedzi protestujący zdecydowali się przygotować pismo do rektora, w którym zamierzają postulować o wpisanie w misję uczelni kształcenie w języku kaszubskim oraz chcą zaproponować Senatowi UG przyjęcie uchwały o konieczności otwierania Etnofilologii kaszubskiej nawet w sytuacji, gdy na kierunek ten zgłosi się jeden student.

Oto treść pisma:
 
Prawo do edukacji jest niezbywalnym i uniwersalnym prawem człowieka. Elementarnym prawem każdej istoty ludzkiej jest nauka we własnym języku i nauczanie w nim. Na tych m.in. zasadach oparte są wszystkie europejskie akty prawne dotyczące praw mniejszości narodowych i etnicznych oraz praw językowych grup mniejszościowych.
 
Do podstawowych praw mniejszości narodowych, gwarantowanych prawem polskim, Konstytucją Rzeczypospolitej Polskie i Ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także innymi ustawami i rozporządzeniami, należą:

zakaz dyskryminacji
wolność zachowania i rozwoju własnego języka;
wolność zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury;
prawo do nauki języka i w języku mniejszości;
prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych oraz takich, których celem jest ochrona tożsamości religijnej;
prawo do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących własnej tożsamości narodowej;

Mając na uwadze powyższe:

Domagamy się podjęcia niezwłocznie następujących decyzji:

1. Kierunek Etnofilologia kaszubska zostanie w roku 2018/2019 uruchomiony dla obecnie zgłoszonej liczby kandydatów.
2. Próg 25 kandydatów dla uruchomienia kierunku Etnofilologia kaszubska zostanie rokrocznie obniżony do 1 kandydata, zgodnie z prawem danym Dziekanowi przez Senat Uniwersytetu Gdańskiego.
3. Władze Uniwersytetu Gdańskiego zobowiążą się do corocznego uruchamiania kierunku Etnofilologia kaszubska, kierując się przede wszystkim interesem społecznym i deklarowaną służbą regionowi, a także umożliwiając społeczności kaszubskiej realizowanie na miarę jej możliwości swojego prawa do otrzymania edukacji w swoim języku ojczystym na równi z innymi. 

Niepodjęcie tych działań, mimo możliwości prawnych i otrzymywania dofinansowania celowego na Etnofilologię kaszubską z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, uznamy za prowadzenie polityki dyskryminacyjnej wobec Kaszubów i łamanie praw człowieka. Podejmiemy wówczas wszelkie możliwe kroki, zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej, by zagwarantować istnienie i trwanie kierunku Etnofilologia kaszubska na Uniwersytecie Gdańskim.

 
Stanowisko stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota w sprawie nieuruchomienia kierunku Etnofilologia kaszubska >>
↑ Przejdź do góry strony