Państwo Polskie dyskryminuje Kaszubów na naszą własną prośbę!

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy ds. wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych nie może (nie chce?) wspierać działań “zmierzających do wzmocnienia poczucia tożsamości Kaszubów”, jak również tych “skierowanych do osób zainteresowanych historią, tradycją i obyczajami Kaszubów jako mniejszości etnicznej”.

Powyższe cytaty pochodzą z dokumentu zatytułowanego: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego pn. Digitalizacja i/lub udostępnienie zbiorów archiwalnych lub obiektów zabytkowych dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych lub języka regionalnego, w którym znajdujemy coś w rodzaju wyciągów z protokołu komisji konkursowej. 
 
W dniu 17 listopada 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził wyniki tegoż postępowania konkursowego, a zatem zgodził się z argumentacją członków komisji, a tym samym odmówił Kaszubom wsparcia w realizacji fundamentalnych praw człowieka, jakimi są rozwój własnej tożsamości w oparciu o swoją historię. Nie byłoby tematu, gdyby Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, którego to wniosku o digitalizację części zbiorów Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach ministerialna odmowa dotyczy, dowiedziało się, że na zaproponowane działania nie starczyło pieniędzy, albo wniosek był merytorycznie źle przygotowany. Ale skoro jak bumerang powraca argument, iż Państwo Polskie nie będzie wspierać działań “zmierzających do wzmocnienia poczucia tożsamości Kaszubów”, mamy prawo mówić o dyskryminacji Kaszubów!
 
Niestety sami przykładamy rękę do tej dyskryminacji. Stworzenie w “Ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym” z 2005 r. dla Kaszubów odrębnej kategorii „społeczności posługującej się językiem regionalnym”, na co przystały wówczas elity Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, , było formą kompromisu koniecznego na etapie przyjmowania ustawy przez parlament. Sytuacja jednak już dawno dojrzała do tego, by Kaszubi uznani zostali za mniejszość etniczną. Stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota domaga się tego uznania od momentu powstania naszej organizacji w 2011 r. ZKP, broniąc własnych decyzji, wsparło się w tamtym czasie autorytetem prof. Grzegorza Janusza, znawcy problematyki mniejszości narodowych i etnicznych w Europie, który w artykule opublikowanym na łamach “Pomeranii” twierdził, że status “społeczności posługującej się językiem regionalnym”, w zupełności odpowiada aspiracjom Kaszubów i chroni naszą kulturę w stopniu bardzo dobrym (G. Janusz, Dokąd zmierzają Kaszubi?, Pomerania, nr 4 (453), kwiecień 2012). G. Janusz pisał: “W mojej ocenie istniejące regulacje prawne, w tym przepisy ustawy mniejszościowej, nie wykluczają wsparcia w odniesieniu do sfery kultury i tożsamości także społeczności języka kaszubskiego, nakładając wręcz na organy władzy publicznej obowiązek podejmowania odpowiednich środków w celu wspierania działalności zmierzającej do zachowania i rozwoju języka kaszubskiego. To pojęcie w mojej ocenie jednoznacznie wiąże się z obowiązkiem państwa wspierania tożsamości kaszubskiej w każdym z jej wymiarów." Praktyka funkcjonowania ustawy o mniejszościach pokazuje zupełnie co innego! Nadal odmawia się nam prawa do ochrony szeroko rozumianej tożsamości kulturowej. W istotny sposób ogranicza to rozwój naszej wspólnoty narodowej. 
 
Konstytucja RP nie wyszczególnia prawa do ochrony tożsamości „społeczności posługujących się językiem regionalnym”. Najwyższy akt prawa w Polsce w artykule 35 „zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury”. Jednocześnie art. 32 Konstytucji w punkcie 2 stanowi, że “Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. Mamy zatem do czynienia z dyskryminacją. Nie powinniśmy zostawiać żadnej furtki prawnej, by ją usprawiedliwiać. Dlatego apelujemy do Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, by poparło postulat Kaszëbsczi Jednotë o przyznanie Kaszubom w Polsce statusu mniejszości etnicznej.

Walczmy razem o niezbywalne prawa Kaszubów!


KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ DOKUMENT >>↑ Przejdź do góry strony