Nie ma naszej zgody na kaszubski rezerwat

Kaszëbskô Jednota przeciw zmianom w Ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym postulowanym przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

Miesięcznik „Pomerania”, organ prasowy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, w pierwszym numerze z 2019 r. opublikował informację, że „jednym z ważnych celów” ZKP, „jakie miałyby się spełnić w najbliższym czasie” jest zmiana w Ustawie, która miałaby polegać „na rozdzieleniu języka regionalnego i języków mniejszości narodowych i etnicznych, co będzie miało wpływ na podział subwencji [oświatowej] i uchwalanie innych wag dla języka regionalnego i języków mniejszościowych”. Postulat władz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego został przedstawiony przedstawicielom Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego i ma trafić do Ministra Edukacji Narodowej.
 
Jako członkowie stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota, wyrażamy swój jednoznaczny sprzeciw wobec ewentualnego wprowadzania zmian w Ustawie, proponowanych przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Naszym zdaniem rozdzielenie języka regionalnego (kaszubskiego) oraz języków mniejszości narodowych i etnicznych będzie skutkowało osłabieniem statusu języka kaszubskiego, a wręcz sprowadzeniem go na powrót do rangi dialektu – takie będzie odczucie jego użytkowników, dla których język jest najważniejszym, obok świadomości, elementem tożsamości – a to z kolei przyczyni się do zniszczenia poczucia odrębności Kaszubów i całego naszego kulturowego dziedzictwa. Wykluczenie Kaszubów z Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym spod prawa regulującego swobody obywatelskie grup mniejszościowych, może także skutkować wyłączeniem spod jurysdykcji Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych i doprowadzić do zamknięcia społeczności kaszubskiej w folklorystycznym i językowym rezerwacie.
 
Chcemy to raz jeszcze podkreślić: ustanowienie osobnego prawa dla języka kaszubskiego to kolejne działanie, obok zmiany nazw przedmiotów prowadzonych w szkołach z „język kaszubski” na „język regionalny – język kaszubski” oraz „własnej historii i kultury” na „historię i kulturę Kaszubów”, mające obniżyć wartość i znaczenie Kaszubów jako społeczności mającej swój język, swoją kulturę i historię.

Stanowisko Kaszëbsczi Jednotë w sprawie zmian w Ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym proponowanych przez Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego jest jednoznaczne: NIE MA NA NIE NASZEJ ZGODY. Jednocześnie ponownie wnioskujemy o uznanie nas, Kaszubów, za mniejszość etniczną w rozumieniu polskiego prawa, jako optymalną formę ochrony naszego dziedzictwa.↑ Przejdź do góry strony