Konkurs „Kôrta kraju Kaszëbów” / „Mapa kraju Kaszubów”


REGULAMIN KONKURSU
„KÔRTA KRAJU KASZËBÓW” / „MAPA KRAJU KASZUBÓW”


I Organizatorzy, adresaci, czas trwania i rozstrzygnięcie Konkursu

1.1. Konkurs „Kôrta Kraju Kaszëbów” zwany dalej „Konkursem” organizowany jest przez Kaszëbską Jednotã, Prywatną Szkołę Podstawową i Przedszkole DEJA CSB oraz Młodëch Kaszëbów.
1.2 Organizacją Konkursu zajmuje się Zespół Konkursowy pod kierownictwem Przewodniczącego Konkursu.
1.3 Adresatem konkursu są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół średnich oraz osoby dorosłe;
1.4 Czas trwania konkursu: od 14 stycznia 2019 do 10 marca 2019 roku.
1.5 Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 15 marca 2019 na stronie internetowej organizatorów. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas Sportowego Dnia Jedności Kaszubów we Władysławowie. 
 
II Cele Konkursu

2.1 Popularyzacja kultury kaszubskiej.
2.2 Rozwijanie umiejętności językowych i plastycznych dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie języka kaszubskiego i historii Kaszub.
2.3 Pobudzanie młodzieży i dorosłych do tworzenia materiałów plastycznych, grafik i prezentacji związanych z tematyką kaszubską.
2.4 Rozwijanie zdolności młodzieży i dorosłych.
 
III Ogólne warunki uczestnictwa 

3.1 W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół średnich oraz osoby dorosłe – indywidualnie lub w zespole.
3.2 Prace oceniane będą w następujących kategoriach:
3.2.1 Prace plastyczne (format A2, dowolna forma wykonania):
3.2.1.1 przedszkole,
3.2.1.2 klasy I-III,
3.2.1.3 klasy IV-VIII + gimnazjum,
3.2.1.4 szkoła średnia + dorośli.
3.2.2 Prace graficzne lub prezentacje multimedialne (wykonane za pomocą komputera):
3.2.2.1 klasy IV-VIII + gimnazjum,
3.2.2.2 szkoła średnia + dorośli;
3.3 Wykonując mapę Kaszub w formie graficznej, plastycznej lub multimedialnej należy opierać się o wzór mapy zamieszczony na stronie kaszebsko.com: http://kaszebsko.com/mapa-kaszub
3.4 Przedszkola, szkoły i ośrodki kultury mogą zgłaszać dowolną liczbę uczestników/zespołów;
3.5 Zadaniem uczestników konkursów jest wykonanie Kôrtë Kraju Kaszëbów (Mapy Kaszub) w ciekawej formie graficznej poprzez przygotowanie pracy plastycznej (format A2) lub wykorzystując dostępne programy graficzne (grafika komputerowa, prezentacja multimedialna). 
3.6 Każdy uczestnik/zespół wysłać może tylko jedną pracę konkursową.
 
IV Nagrody w Konkursie

4.1 Laureat Konkursu, który stworzy pracę wyróżniającą się na tle innych prac otrzyma Kartę Podarunkową o wartości 300 zł oraz nagrody rzeczowe. 
4.2 Nagrody rzeczowe oraz kartę podarunkową o wartości 100 zł otrzymają laureaci pierwszych miejsc, we wskazanych kategoriach wiekowych.  
4.3 Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują dyplomy. 
 
V Terminy i adresy

Prace konkursowe należy przesłać na adres poczty tradycyjnej lub mailowej:
Prywatna Szkoła Podstawowa DEJA CSB
ul. Wejherowska 58A
84-240 Reda
dejacsb@dejacsb.com
 
Termin przesyłania prac: 10 marca 2019 roku (to termin, do którego prace powinny dotrzeć pod adres organizatora).
 
VI Ocena prac konkursowych

6.1 Ocena prac konkursowych odbędzie się dwuetapowo.
6.1.1 Etap I. Ocena przesłanych prac konkursowych przez Komisję Konkursową. 
6.1.1.1 Komisja będzie brała pod uwagę: jakoś wykonania, kreatywność, ciekawość wykorzystanych rozwiązań, wykorzystanie w pracy języka kaszubskiego.
6.1.1.2 Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych prac w każdej kategorii, które zostaną nagrodzone voucherem o wartości 100 zł oraz nagrodami rzeczowymi.
6.2 Etap II. Głosowanie na Facebook nad pracami dopuszczonymi do II etapu Konkursu (pracami, które zostały wybrane przez Komisję Konkursową), w I etapie (11-14 marca 2019).
6.2.1 Autor pracy, która otrzymała najwyższe noty w głosowaniu na Facebook otrzyma voucher o wartości 300 zł.
 
VII Oświadczenia uczestników

7.1 Przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z dobrowolną akceptacją Regulaminu Konkursu przez uczestnika/ów.
7.2 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dobrowolne wyrażenie przez uczestnika/ów zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.
7.3 Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania oraz publikacji w całości lub fragmentach nadesłanych prac konkursowych na stronach internetowych organizatorów, stronach facebook.
7.4 Prawa autorskie dotyczące przesłanych przez uczestników Konkursu prac przechodzą na organizatorów konkursu. Autorzy wyrażają zgodę na ich bezpłatne wykorzystywanie oraz publikowanie przez organizatorów Konkursu. 
7.5 Osoby nieletnie, przystępujące do Konkursu, zobowiązane są do przesłania na adres mailowy lub pocztowy organizatorów Zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w Konkursie.  Oświadczenie można napisać odręcznie lub skorzystać ze wzoru, który jest dostępny TUTAJ >> 
 
VIII Inne postanowienia

8.1 Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal Facebook ani firmy z nim związane.
8.2 Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu akcji, należy składać organizatorowi na piśmie w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu. 
8.3 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za: a) udział w Konkursie przez osoby nieuprawnione b) udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu i szkody tym spowodowane c) usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy akcji d) problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.
 ↑ Przejdź do góry strony