Patron roku 2022

Do pobrania

Polecane strony

 


 

PATRONAT

POZNAJ NASZĄ HISTORIĘ


ARCHIWUM PORTALU

 

MAPA KRAJU KASZUBÓWKonkurs „Czôrno-złotô FANA”

18 zélnika mómë Swiãto Kaszëbsczi Fanë! Latos chcemë waju z ti leżnoscë zaproszëc do zabawë! Chto zrobi ë wësle nôczekawszi òdjimk z czôrno-złotima farwama, ten móże wëgrac 300 złotëch!

Czëjeta wa?! Kaszëbskô Jednota dôwô 300 złotëch za fòto, jaczé mdze przeslóné na adresã: fana@kaszebsko.com ë wëgraje latosy kònkùrs z leżnoscë Swiãta Kaszëbsczi Fanë! 
 
18 sierpnia obchodzimy Święto Flagi Kaszubskiej! W tym roku zapraszamy was z tej okazji do zabawy! Kto zrobi i wyśle najciekawsze swoje zdjęcie z czarno-złotymi barwami, ten może wygrać 300 złotych!

Słyszycie?! Kaszëbskô Jednota daje 300 złotych za fotografię, która zostanie przesłana na adres: fana@kaszebsko.com i wygra konkurs ogłoszony z okazji tegorocznego Święta Flagi Kaszubskiej. 


Regulamin Konkursu Kaszëbsczi Jednotë „Czôrno-złotô FANA”
z okazji Swiãta Kaszëbsczi Fanë / Święta Flagi Kaszubskiej 2015 r. 
 
1. Postanowienia ogólne:
 
1.1 Regulamin określa warunki konkursu „Czôrno-złotô FANA” rozgrywanego na stronie Internetowej Kaszëbsczi Jednotë (www.kaszebsko.com) oraz na facebooku (www.facebook.com/Kaszebi) zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego – ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 
1.2 Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota, z siedzibą w Gdyni przy ul. Mireckiego 12/3.
 
1.3 Informacje o konkursie będą podawane również w programie Radia Kaszëbë 98.9 FM, 92.3 FM, 90,1 FM i 106,1 FM emitowanym na terenie Pomorza. 
 
1.4 Konkurs odbywa się w dniach: 07.08 - 18.08.2015.
 
1.5 W dniach od 07.08 od godz. 7:00 do 18.08. do godz. 24:00 drogą mailową uczestnicy nadsyłają swoje zdjęcia z czarno-żółtymi flagami lub tymiż barwami kaszubskimi. 
 
1.6 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 19.08.2015 r. do godziny 24.00.
 
2. Warunki uczestnictwa:
 
Zgłoszenia do konkursu mogą przesyłać jedynie osoby pełnoletnie, które spełniają następujące warunki: a) zapoznały się z regulaminem konkursu „Czôrno-złotô FANA” i akceptują treść tego regulaminu. b) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu (publikacja nadesłanych zdjęć na profilu Kaszëbsczi Jednotë, na portalu Facebook oraz na stronie internetowej www.kaszebsko.com z załączonym imieniem i nazwiskiem) zgodnie z wymogami ustawowymi, na podstawie art. 23 ust.1 pkt 3 i pkt 5 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r., poz. 883). c) wyrażają zgodę na przesyłanie treści marketingowych zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk.
 
3. Nagrody:
 
3.1 Nagrodą w konkursie jest kwota 300 złotych polskich.
 
3.2 Kwota nagród nie przekracza 760 zł, w związku z tym nie odprowadza się podatku w kwocie 10% od wartości nagrody.
 
4. Zasady konkursu:
 
4.1 Uczestnik wchodzi do gry, poprzez przesłanie drogą mailową, w dniach od 07 sierpnia od godz 7:00 do 18 sierpnia, do godz. 24:00, na adres fana@kaszebsko.com zdjęcia o tematyce „Czôrno-złotô FANA” – liczą się zdjęcia ciekawe i oryginalne. W wiadomości także trzeba załączyć dane kontaktowe uczestnika takie jak: nr telefonu oraz imię i nazwisko.
 
4.2 Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 (trzy) zdjęcia. 
 
4.3 Spośród nadesłanych zdjęć jury (patrz pkt 5) wybiera najciekawsze zdjęcie.
 
4.4 Nagroda przyznana zostanie jednej osobie. 
 
4.5 Nagroda będzie przesłana na konto zwycięzcy lub też przekazem pocztowy na jego adres domowy, po wcześniejszym skontaktowaniu się telefonicznym i mailowym organizatora konkursu. 
 
4.6 Organizator konkursu nie przewiduje możliwości zamiany nagrody na inną. 
 
5. Jury:
 
5.1 Skład jury stanowi Zarząd Kaszëbsczi Jednotë. 
 
5.2 Werdykt jury jest werdyktem ostatecznym w zakresie wyników konkursu. 
 
5.3 Jury potwierdza zgodność przeprowadzenia akcji z regulaminem. 
 
6. Postępowanie reklamacyjne:
 
6.1 Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu akcji, należy składać organizatorowi na piśmie w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego zakończenia. 
 
6.2 W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. 
 
6.3 Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. 
 
6.4 Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji pocztą lub drogą e-mail najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na piśmie przez Organizatora. 
 
7. Postanowienia dodatkowe:
 
7.1 Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za: a) udział w konkursie przez osoby nieuprawnione b) udział w konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu i szkody tym spowodowane c) usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy akcji d) problemy w funkcjonowaniu konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.
 
7.3 Nad prawidłowością przebiegu akcji i jej zgodnością z regulaminem czuwa Komisja Rewizyjna stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota.
 
 
↑ Przejdź do góry strony