Patron roku 2022

Do pobrania

Polecane strony

 


 

PATRONAT

POZNAJ NASZĄ HISTORIĘ


ARCHIWUM PORTALU

 

MAPA KRAJU KASZUBÓWKonferencja o mediach mniejszościowych

Zapraszamy na konferencję poświęconą roli mediów we wspieraniu procesów samostanowienia europejskich narodów bezpaństwowych.

Będziemy o tym rozmawiać zarówno w kontekście międzynarodowych aktów prawnych, takich jak Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych oraz Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych, a także w związku z propozycją nowej ustawy medialnej złożonej w parlamencie przez PiS. Powiemy w jaki sposób mniejszości mogą mądrze i efektywnie wykorzystać media społecznościowe. Wszystko to już 14 lipca w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Zamkowa 2.

 

Rola mediów we wspieraniu procesów samostanowienia

europejskich narodów bezpaństwowych

 

Konferencja, 13-15 lipca 2016 r.

Organizatorzy: Kaszëbskô Jednota i European Free Alliance

 

Miejsce spotkania: Wejherowo, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Zamkowa 2

Języki: kaszubski, polski i angielski

 

PORZĄDEK KONFERENCJI

 

Środa 13-go lipca 2016 (Hotel Marmułowski)

do 18:00 – Przyjazd uczestników z European Free Alliance oraz mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.

19:00 – Powitanie gości przez Karola Rhode, prezesa Kaszëbsczi Jednotë

 

Czwartek 14-go lipca 2016

9:00 – Rejestracja uczestników konferencji

9:30 – Otwarcie konferencji (Karol Rhode i Gunther Dauwen, dyrektor biura EFA)

Jordi Sebastia – przekaz video z Walencji posła do europejskiego parlamentu z ramienia EFA

 

10:00 Część pierwsza: NARODY BEZPAŃSTWOWE W PAŃSTWOWYCH MEDIACH PUBLICZNYCH

Prawa narodów bezpaństwowych zgodnie z Konwencją ramową o ochronie mniejszości narodowych (art 9) oraz Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych (artykuł 11) – różne modele w Europie.

Mówcy:

 • Gunther Dauwen – dyrektor biura EFA
 • Bojan Brezigar – MIDAS & Primorski Dnevnik Trieste

 

Analiza mediów mniejszościowych

Mówcy:

 • Marc Colomer i Flores - Dyrektor Katalońskiej Agencji Informacyjnej (ACN)
 • Onno Falkena – Omrop Fryslan, Fryzja

 
Dyskusja

Państwowe media publiczne w Polsce po uchwaleniu nowej ustawy medialnej

(Propozycja nowej ustawy została złożona przez PiS do dyskusji i oczekuje się, że jej przyjęcie doprowadzi do powstania zupełnie nowego środowiska medialnego dla mniejszości narodowych w Polsce).

 

Mówcy:

 • Artur Jabłoński – były wiceprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

 

Przyjęcie stanowiska w sprawie projektu Ustawy o mediach narodowych przygotowanego przez Prawo i Sprawiedliwość.


12:30 – Obiad

13:30 Część druga: FUNKCJONOWANIE MNIEJSZOŚCIOWYCH MEDIÓW NIEPUBLICZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH FINANSOWANIA

Omówienie trzech przypadków mediów w Polsce (Radio Kaszëbë, Jaskółka Śląska, Radio Lem FM) oraz dwóch przypadków z europejskiej sceny medialnej.

Mówcy: (mniejszościowe media w Polsce):

 • Anna Kościukiewicz-Jabłońska, Radio Kaszëbë (Kaszuby)
 • Jacek Tomaszewski, Jaskółka Śląska (Śląsk)
 • Bogdan Gambal, LEM FM (Rusini)

 

Mówcy: (mniejszościowe media w UE):

 • Katalin Lukacs, Erdelyi Radio, Siedmiogród
 • Abdulhalim Dede, Trakyanin Sesi, Tracja

 
Dyskusja

16:00 – przerwa na kawę

16:30 Część trzecia: W JAKI SPOSÓB MNIEJSZOŚCI MOGĄ WYKORZYSTYWAĆ MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE MĄDRZE I EFEKTYWNIE

Prezentacja:

 • Jorgos Papadakis, kierownik EFA do spraw komunikacji

18:00 – Zakończenie konferencji

19:00 – uroczysta kolacja (gospodarz Kaszëbskô Jednota)

 

Piątek 15-go lipca 2016

10:00 – spotkanie z Gabrielą Lisius, starostą wejherowskim

11.00 – wyjazd do Pucka

12:00 – spotkanie z Jarosławem Białkiem, starostą puckim

13:00 – Obiad

14:00 – wyjazd do Gdyni

15.00 – wizyta w Radiu Kaszëbë

16:00 – wyjazd autobusem do Katowic w celu wzięcia udziału w Marszu autonomii Śląska

00:00 – przyjazd do Katowic

 

The role of media in supporting self-determination

for European (stateless) nations

 

Conference, 13-15 of July 2016

Kaszëbskô Jednota Association and European Free Alliance

 

Venue of meetings: Wejherowo, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Zamkowa 2

Languages: Kashubian, Polish and English

 

A G E N D A

 

Wednesday, 13 July 2016

till 18:00 – Arrival of the EFA participants and national and ethnic minorities in Poland, accommodation at the Marmułowski Hotel in Wejherowo

19:00 – Welcome reception

 

Thursday, 14 July 2016

9:00 – Registration on the entrance

9:30 – Opening of the conference (Karol Rhode – KJ president, Gunther Dauwen – EFA Director)

Jordi Sebastia – EFA MEP, Valencia (video message)

 

10:00 Session 1: STATELESS NATIONS IN THE STATE’S PUBLIC MEDIA

The rights of stateless nations according to the Framework Convention for the Protection of National Minorities (Article 9) and European Charter for Regional or Minority Languages (Article 11) – different models in Europe.

Speakers:

 • Gunther Dauwen EFA Director
 • Bojan Brezigar – MIDAS & Primorski Dnevnik Trieste

 

Case studies of minority media

Speakers:

 • Marc Colomer i Flores - Director of the Catalan News Agency (ACN)
 • Onno Falkena – Omrop Fryslan, Friesland

Debate 

State’s public media in Poland after the enactment of a new media law

(The proposal of a new law has been submitted by PiS for discussion and it is expected to be enacted which results in a completely new media environment for the national minorities in Poland).

 

Speakers:

 • Artur Jabłoński – Former Vice-President of the joint Polish government-national minorities’ Committee

 

Issuing a Statement concerning the project of the new law – The Bill of the National Media – prepared by the ruling party Prawo i Sprawiedliwość (Law and Justice).


12:30
– Lunch

13:30 Session 2: FUNCTIONING OF NON-PUBLIC MINORITY MEDIA AND THEIR FINANCING MODELS

Presenting three cases of the media in Poland (Radio Kaszëbë, Jaskółka Śląska, Lem FM Radio) and the two cases from the European media scene.

Speakers: (minority media in Poland):

 • Anna Kościukiewicz-Jabłońska, Radio Kaszëbë (Kashubia)
 • Jacek Tomaszewski, Jaskółka Śląska (Silesia)
 • Bogdan Gambal, LEM FM (Ruthenians)

 

Speakers: (minority media in the EU):

 • Katalin Lukacs, Erdelyi Radio, Transylvania
 • Abdulhalim Dede, Trakyanin Sesi, W. Thrace

 
Debate

16:00 coffee break

16:30 Session 3: HOW MINORITIES CAN USE SOCIAL MEDIA WISELY AND EFFECTIVELY

Presentation:

 • Jorgos Papadakis, EFA Head of Communications

18:00 End of conference

19:00 – Official dinner (offered by Kaszëbskô Jednota)

 

Friday, 15 July 2016

10:00 – Meeting with the Gabriela Lisius, Head of Wejherowo County

11.00 – Departure for Puck

12:00 – Meeting with the Jarosław Białk, Head of Puck County

13:00 – Lunch

14:00 – Departure for Gdynia

15.00 – Visit at Radio Kaszëbë

16:00 – Departure by bus to Katowice to participate in the Silesia Autonomy March

00:00 Arrival at Katowice

↑ Przejdź do góry strony