Patron roku 2022

Do pobrania

Polecane strony

 


 

PATRONAT

POZNAJ NASZĄ HISTORIĘ


ARCHIWUM PORTALU

 

MAPA KRAJU KASZUBÓWAktualności

18.12.2013

Knégòbùs Radia Kaszëbë

Stowôra Kaszëbskô Jednota wespół ze Stowôrą Pùckô Zemia włącziwô sã w ùdbã Knégòbùsa Radia Kaszëbë. Chãc wespółrobòtë wkół projektu mają ju zadeklarowóné Kaszëbsczi Jinstitut Rozwiju z Kòscérznë, a téż regionalné wëdôwiznë (m.jin. Región, Òskôr, jastarnickô Biblotéka). Ta czëtnica, knégòwnica ë biblotéka na kòłach bez całi 2014 rok bãdze jezdzëła donąd a nazôd pò całim Kraju Kaszëbów.

Projekt òbejmnie młodëch lëdzy, chtërny ùczą sã kaszëbsczégò jãzëka na trzech niwiznach edukacje – pòwszechnô szkòła, gimnazjum ë strzédnô szkòła. Razã bądze to czile tësący ùczniów, ale téż jich starszich, jaczi są wôżnym elemeńtã w procesu pòdjimaniégò przez dzecë żëcowëch rozsądzeniów zrzeszonëch z kaszëbską edukacją. 
 
Przédną témą pòtkaniów, jaczé są zaplanowóné òb czas wizytów Knégòbùsa mdze kaszëbskô lëteratura: ji bòkadosc, ùróbk, a przede wszëtczim znaczenié kaszëbskòjãzëkòwégò czëtnictwa dlô kaszëbsczi edukacje na ùniwersytecczi rówiznie i w pózniészi warkòwi kariérze. W zetkaniach bãdą brelë ùdzél aùtorowie terôczasnëch kaszëbskòjãzëkòwëch dokazów, szkólny regionalistowie ë ùczałi, a téż gazétnicë z kaszëbsczich mediów i jinszi lëdze, chtërny są aktiw w pùblicznym żëcym.
 
Naszim célã je zrobic tak, cobë pòwszédné stało sã mëslenié ò pòzytiwnym cëskù kaszëbiznë na bënowi rozwij młodëch Kaszëbów, jaczi chcą zrzeszëc swòją przińdnotã z kaszëbską kùlturą – gôdô Nataliô Lãdowskô, chtërna czerëje tim projektã. – Chcemë promòwac kaszëbsczi jãzëk ë lëteraturã, przëłożëc sã do rozwiju czëtnictwa na Kaszëbach, a téż zachãcëc młodëch lëdzy, żebë wëbrelë kaszëbską etnofilologiã jakno czerënk swòjëch sztudiów.

Szpecjalné aùto mdze fùl knéżków, westrzód jaczich nalézą sã wòluminë pòchôdającé z priwatnëch zbiérów i pùblikacje ùdostãpnioné na pòtrzébë projektu bez nôwôżniészich wëdôwców kaszëbsczi ksążczi. Starszé title mdze mòżno przezdrzec na placu, a ksążczi pùblikòwóné dzysô – so kùpic.
 
Jinspiracją dlô projektu je môłé zajinteresérowanié młodëch lëdzy nowim czerënkã sztudiów – kaszëbską etnofilologią – kòmeńtérëje Ana Kòscëkewicz-Jabłońskô z Radia Kaszëbë. – Nie dało sã gò òdemknąc na Gduńsczim Ùniwersytece w akademicczim rokù 2013/2014. Tak sã stało nimò wiôldżi medialny akcje, w chtërną miałë sã włączoné wszëtczé media ë jinternetowé pòrtale biorącé ùdzél w szërok zrozmiałi kaszëbsczi rësznoce. Terô më chcemë sygnąc za sprôwdzonyma ôrtama bezpòstrzédnégò marketingù, cobë zrëszëc Kaszëbów a zwëskac pòwszédną akceptacjã dlô sztudérowaniégò etnofilologie, co òdmikô drogã do warkòwi kariérë w taczich fachach, jak szkólny kaszëbsczégò jãzëka, gazétnik ë animatór kùlturë – dodôwô.
 
Knégòbùs Radia Kaszëbë 8 stëcznika 2014 r. rëszi z Gdinie. Bez całi rok, òkróm zëmòwëch, swiątecznëch ë latnëch feriów, mô òn dojachac do wnetka 60 placów na Kaszëbach. Projekt dostôł ùdëtkòwienié z Minysterstwa Administracje ë Cyfrizacje w òbrëmienim dotacjów na realizacjã zadaniów, chtërne mają na célu òchrónã, ùchòwanié i rozwij kùlturowi juwernotë nôrodnëch ë etnicznëch miészëznów a ùchòwanié i rozwij regionalnégò jãzëka.

* * *
 
Stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ziemia Pucka włącza się w uruchomienie Knégòbùsu Radia Kaszëbë. Chęć współpracy przy projekcie zadeklarowały już także Kaszubski Instytut Rozwoju z Kościerzyny oraz wydawnictwa regionalne (m.in. Region, Oskar i Biblioteka jastarnicka). Ta czytelnia, księgarnia i biblioteka na kołach przez cały rok 2014 przemierzać będzie Kaszuby wzdłuż i wszerz.

Projekt obejmie młodych ludzi uczących się języka kaszubskiego na trzech poziomach edukacji – szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła średnia. W sumie kilka tysięcy uczniów, ale również ich rodziców, którzy są ważnym ogniwem w procesie podejmowania przez dzieci życiowych decyzji związanych z edukacją kaszubską.
 
Głównym tematem spotkań zaplanowanych podczas wizyt Knégòbùsa będzie literatura kaszubska: jej bogactwo, dorobek, a przede wszystkim znaczenie czytelnictwa kaszubskojęzycznego dla edukacji kaszubskiej na poziomie uniwersyteckim i w późniejszej karierze zawodowej. W spotkaniach uczestniczyć będą autorzy współczesnych kaszubskojęzycznych utworów, nauczyciele regionaliści i uniwersyteccy wykładowcy, a także dziennikarze kaszubskich mediów, animatorzy kultury i inne postaci aktywne w przestrzeni publicznej. 
 
Naszym celem jest sprawić, by powszechne stało się myślenie o pozytywnym wpływie kaszubszczyzny na rozwój osobowy młodych Kaszubów, którzy chcą związać swoją przyszłość z kulturą kaszubską – mówi kierująca projektem Natalia Landowska. – Chcemy promować język kaszubski i literaturę kaszubską, przyczynić się do rozwoju czytelnictwa na Kaszubach oraz zachęcać młodych ludzi, żeby wybierali etnofilologię kaszubską jako kierunek swoich studiów. 

Specjalny samochód wyposażony jest w księgozbiór, na który złożyły się woluminy pochodzące ze zbiorów prywatnych oraz publikacje udostępnione na potrzeby projektu przez wiodących wydawców książki kaszubskiej. Starsze tytuły będzie można przeglądać na miejscu, a książki publikowane współcześnie – również zakupić. 
 
Inspirację dla projektu stanowi nikłe zainteresowanie młodych ludzi nowym kierunkiem studiów – etnofilologią kaszubską – komentuje Anna Kościukiewicz-Jabłońska z Radia Kaszëbë. – Nie udało się go otworzyć na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2013/2014. Stało się tak pomimo zakrojonej na szeroką skalę akcji medialnej, w którą włączyły się wszystkie media i portale internetowe uczestniczące w szeroko rozumianym ruchu kaszubskim. Teraz chcemy sięgnąć po skuteczne narzędzia marketingu bezpośredniego, by pobudzić Kaszubów i zyskać powszechną akceptację dla podejmowania studiów na kierunku etnofilologicznym, które otwierają drogę do kariery zawodowej w takich profesjach, jak nauczyciel języka kaszubskiego, dziennikarz i animator kultury – dodaje.

Knégòbùs Radia Kaszëbë 8 stycznia 2014 r. rusza z Gdyni. Przez cały rok, wyłączając ferie zimowe, świąteczne i letnie wakacje, ma dotrzeć do blisko 60 miejscowości na Kaszubach. Projekt uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach dotacji na realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.