Dołącz do nas

Wspomóż nas

Polecane strony

Media o nas

Do pobrania

Kontakt 


MAPA KASZUB


WSPÓŁPRACA


ROK 2017 NA KASZUBACH

EDUKACJA


Kaszëbsczi geszeft


KASZUBSKI FACEBOOK


POLECANE WYDAWNICTWA


KASZUBSKI DZWONEK

Aktualności

18.12.2013

Knégòbùs Radia Kaszëbë

Stowôra Kaszëbskô Jednota wespół ze Stowôrą Pùckô Zemia włącziwô sã w ùdbã Knégòbùsa Radia Kaszëbë. Chãc wespółrobòtë wkół projektu mają ju zadeklarowóné Kaszëbsczi Jinstitut Rozwiju z Kòscérznë, a téż regionalné wëdôwiznë (m.jin. Región, Òskôr, jastarnickô Biblotéka). Ta czëtnica, knégòwnica ë biblotéka na kòłach bez całi 2014 rok bãdze jezdzëła donąd a nazôd pò całim Kraju Kaszëbów.

Projekt òbejmnie młodëch lëdzy, chtërny ùczą sã kaszëbsczégò jãzëka na trzech niwiznach edukacje – pòwszechnô szkòła, gimnazjum ë strzédnô szkòła. Razã bądze to czile tësący ùczniów, ale téż jich starszich, jaczi są wôżnym elemeńtã w procesu pòdjimaniégò przez dzecë żëcowëch rozsądzeniów zrzeszonëch z kaszëbską edukacją. 
 
Przédną témą pòtkaniów, jaczé są zaplanowóné òb czas wizytów Knégòbùsa mdze kaszëbskô lëteratura: ji bòkadosc, ùróbk, a przede wszëtczim znaczenié kaszëbskòjãzëkòwégò czëtnictwa dlô kaszëbsczi edukacje na ùniwersytecczi rówiznie i w pózniészi warkòwi kariérze. W zetkaniach bãdą brelë ùdzél aùtorowie terôczasnëch kaszëbskòjãzëkòwëch dokazów, szkólny regionalistowie ë ùczałi, a téż gazétnicë z kaszëbsczich mediów i jinszi lëdze, chtërny są aktiw w pùblicznym żëcym.
 
Naszim célã je zrobic tak, cobë pòwszédné stało sã mëslenié ò pòzytiwnym cëskù kaszëbiznë na bënowi rozwij młodëch Kaszëbów, jaczi chcą zrzeszëc swòją przińdnotã z kaszëbską kùlturą – gôdô Nataliô Lãdowskô, chtërna czerëje tim projektã. – Chcemë promòwac kaszëbsczi jãzëk ë lëteraturã, przëłożëc sã do rozwiju czëtnictwa na Kaszëbach, a téż zachãcëc młodëch lëdzy, żebë wëbrelë kaszëbską etnofilologiã jakno czerënk swòjëch sztudiów.

Szpecjalné aùto mdze fùl knéżków, westrzód jaczich nalézą sã wòluminë pòchôdającé z priwatnëch zbiérów i pùblikacje ùdostãpnioné na pòtrzébë projektu bez nôwôżniészich wëdôwców kaszëbsczi ksążczi. Starszé title mdze mòżno przezdrzec na placu, a ksążczi pùblikòwóné dzysô – so kùpic.
 
Jinspiracją dlô projektu je môłé zajinteresérowanié młodëch lëdzy nowim czerënkã sztudiów – kaszëbską etnofilologią – kòmeńtérëje Ana Kòscëkewicz-Jabłońskô z Radia Kaszëbë. – Nie dało sã gò òdemknąc na Gduńsczim Ùniwersytece w akademicczim rokù 2013/2014. Tak sã stało nimò wiôldżi medialny akcje, w chtërną miałë sã włączoné wszëtczé media ë jinternetowé pòrtale biorącé ùdzél w szërok zrozmiałi kaszëbsczi rësznoce. Terô më chcemë sygnąc za sprôwdzonyma ôrtama bezpòstrzédnégò marketingù, cobë zrëszëc Kaszëbów a zwëskac pòwszédną akceptacjã dlô sztudérowaniégò etnofilologie, co òdmikô drogã do warkòwi kariérë w taczich fachach, jak szkólny kaszëbsczégò jãzëka, gazétnik ë animatór kùlturë – dodôwô.
 
Knégòbùs Radia Kaszëbë 8 stëcznika 2014 r. rëszi z Gdinie. Bez całi rok, òkróm zëmòwëch, swiątecznëch ë latnëch feriów, mô òn dojachac do wnetka 60 placów na Kaszëbach. Projekt dostôł ùdëtkòwienié z Minysterstwa Administracje ë Cyfrizacje w òbrëmienim dotacjów na realizacjã zadaniów, chtërne mają na célu òchrónã, ùchòwanié i rozwij kùlturowi juwernotë nôrodnëch ë etnicznëch miészëznów a ùchòwanié i rozwij regionalnégò jãzëka.

* * *
 
Stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ziemia Pucka włącza się w uruchomienie Knégòbùsu Radia Kaszëbë. Chęć współpracy przy projekcie zadeklarowały już także Kaszubski Instytut Rozwoju z Kościerzyny oraz wydawnictwa regionalne (m.in. Region, Oskar i Biblioteka jastarnicka). Ta czytelnia, księgarnia i biblioteka na kołach przez cały rok 2014 przemierzać będzie Kaszuby wzdłuż i wszerz.

Projekt obejmie młodych ludzi uczących się języka kaszubskiego na trzech poziomach edukacji – szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła średnia. W sumie kilka tysięcy uczniów, ale również ich rodziców, którzy są ważnym ogniwem w procesie podejmowania przez dzieci życiowych decyzji związanych z edukacją kaszubską.
 
Głównym tematem spotkań zaplanowanych podczas wizyt Knégòbùsa będzie literatura kaszubska: jej bogactwo, dorobek, a przede wszystkim znaczenie czytelnictwa kaszubskojęzycznego dla edukacji kaszubskiej na poziomie uniwersyteckim i w późniejszej karierze zawodowej. W spotkaniach uczestniczyć będą autorzy współczesnych kaszubskojęzycznych utworów, nauczyciele regionaliści i uniwersyteccy wykładowcy, a także dziennikarze kaszubskich mediów, animatorzy kultury i inne postaci aktywne w przestrzeni publicznej. 
 
Naszym celem jest sprawić, by powszechne stało się myślenie o pozytywnym wpływie kaszubszczyzny na rozwój osobowy młodych Kaszubów, którzy chcą związać swoją przyszłość z kulturą kaszubską – mówi kierująca projektem Natalia Landowska. – Chcemy promować język kaszubski i literaturę kaszubską, przyczynić się do rozwoju czytelnictwa na Kaszubach oraz zachęcać młodych ludzi, żeby wybierali etnofilologię kaszubską jako kierunek swoich studiów. 

Specjalny samochód wyposażony jest w księgozbiór, na który złożyły się woluminy pochodzące ze zbiorów prywatnych oraz publikacje udostępnione na potrzeby projektu przez wiodących wydawców książki kaszubskiej. Starsze tytuły będzie można przeglądać na miejscu, a książki publikowane współcześnie – również zakupić. 
 
Inspirację dla projektu stanowi nikłe zainteresowanie młodych ludzi nowym kierunkiem studiów – etnofilologią kaszubską – komentuje Anna Kościukiewicz-Jabłońska z Radia Kaszëbë. – Nie udało się go otworzyć na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2013/2014. Stało się tak pomimo zakrojonej na szeroką skalę akcji medialnej, w którą włączyły się wszystkie media i portale internetowe uczestniczące w szeroko rozumianym ruchu kaszubskim. Teraz chcemy sięgnąć po skuteczne narzędzia marketingu bezpośredniego, by pobudzić Kaszubów i zyskać powszechną akceptację dla podejmowania studiów na kierunku etnofilologicznym, które otwierają drogę do kariery zawodowej w takich profesjach, jak nauczyciel języka kaszubskiego, dziennikarz i animator kultury – dodaje.

Knégòbùs Radia Kaszëbë 8 stycznia 2014 r. rusza z Gdyni. Przez cały rok, wyłączając ferie zimowe, świąteczne i letnie wakacje, ma dotrzeć do blisko 60 miejscowości na Kaszubach. Projekt uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach dotacji na realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.