Aktualności

10.12.2013

Stanowisko KJ w sprawie rejestracji SONŚ

Stanowisko stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota wobec wyroku Sądu Najwyższego RP w sprawie zarejestrowania Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Gdiniô, 9.12.2013 r.
 
Kaszëbskô Jednota – Stowôra Lëdzy Kaszëbsczi Nôrodnoscë z wiôldżim strachã ë żalã przëjãła òbsądzenié Nôwëższégò Sądu Pòlsczi Repùbliczi z dnia 5.12.2013 r. w sprawie zaregistrowaniégò Stowôrë Lëdzy Szląsczi Nôrodnoscë w Krajewim Sądowim Registrze, chtëren scwierdzywô że Szlązaków ni mòże ùznac za apartny nôród i temù Stowôra Lëdzy Szląsczi Nôrodnoscë bë ni mògła bëc zaregistrowónô w Krajewim Sądowim Registrze pòd taką pòzwą.

Òpisënk prawa do gwôsny juwernotë je jednym ze spòdlecznëch ë niezbiwalnëch prawów człowieka. Më jesmë gwës, że rozsądzenié Nôwëższégò Sądu mô le blós pòliticzny ë diskriminacjowi charakter, nick za to nie zmieniwô w sprawie samòòpisaniégò sã 436 tësący pòlsczich òbëwatelów  szląsczi nôrodnoscë, jaczi nie czëją sã etnicznyma Pòlôchama.

Pòlsczi nôród znaje z czësto krótczi historie próbë nié blós dostaniégò pòliticzny górë nad nim, ale i dzejania, chtërne miałë na célu znikwienié apartnotë jegò nôleżników, tej tim barżi bierze dzyw, że Pòlskô Repùblika òdmôwiô dichtich karnu swòjëch òbëwatelów prawa do òpisaniégò gwôsny juwernotë.

Nasz niemir wëchôdô téż z przëczënë, że wszelejaczé represjowé ë wëłącziwającé dzejanié, colemało dôwają procëmny efekt. Më mómë tédë strach, że rozsądzenié Nôwëższégò Sądu miast mòcni zrzeszëc pòlsczich òbëwatelów szląsczi nôrodnoscë z Pòlską Repùbliką, ùmòcni ë pòdskacy w nich pòczëcé diskriminacje, co doprowadzy do zlózowaniégò emòcjonalny zrzeszë z państwã, jaczé ti ùznôwają za swòje. 

Apelëjemë do nôwëższich wëszëznów Pòlsczi Repùbliczi, cobë òne pòdjãłë dialóg ze swòjima òbëwatelama szląsczi nôrodnoscë, czej ti są jesz na nen dialóg òdemkłi. Witro mòże bëc ju za pòzdze.
 
Przédnik stowôrë
Kaszëbskô Jednota
Mateùsz MeyerGdynia, 9.12.2013 r.
Kaszëbskô Jednota – the Association of People of Kashubian Nationality - with a deep concern and regret acknowledged the judgement of the Supreme Court of the Republic of Poland dated 12.05.2013 and regarding the registration of the Association of People of Silesian Nationality in the National Court Register, which states that Silesians are not be considered as a separate nation and therefore the Association of People of Silesian Nationality should not be registered in the National Court Register under such name.

Out of the human rights, the right to determine one's own identity is the fundamental and inalienable one. It is our belief that the Supreme Court's ruling is purely political and discriminatory in nature, and furthermore, it does not change anything in terms of those 436,000 of Polish citizens of Silesian nationality, who do not feel ethnic Poles.

The Polish nation is familiar with its not so distant past, where attempts were made to impose foreign political supremacy, as well as efforts to destroy the individuality of its members. Therefore, it is all the more surprising that the Republic of Poland refuses a significant group of its citizens the right to determine their own identity.

Our worry results from the fact that all the activities of a repressive and exclusionary nature usually are counterproductive. Therefore, we are concerned that the decision of the Supreme Court instead of strengthening the ties between Polish citizens of Silesian nationality and the Republic of Poland, it will strengthen and rekindle in them a sense of discrimination, which will lead to loosening of the emotional ties with a country which they recognize as their own.

We appeal to the highest authorities of the Republic of Poland to establish a dialogue with its citizens of Silesian nationality while they are still willing to have this dialogue. Tomorrow may be too late.
 
President of the 
Kaszëbskô Jednota Association
Mateùsz Meyer


 
Gdynia, 9.12.2013 r.

Kaszëbskô Jednota – Stowarzyszenie Osób Narodowości Kaszubskiej z głębokim zaniepokojeniem i ubolewaniem przyjęła wyrok Sądu Najwyższego Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 5.12.2013 r. w sprawie zarejestrowania Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej w Krajowym Rejestrze Sądowym, który stwierdza że Ślązaków nie można uznać za odrębny naród i dlatego Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej nie powinno być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod taką nazwą.

Określenie prawa do własnej tożsamości jest jednym z podstawowych i niezbywalnych praw człowieka. Jesteśmy przekonani, że decyzja Sądu Najwyższego ma wyłącznie charakter polityczny i dyskryminujący, nic natomiast nie zmienia w kwestii samookreślenia się 436 tysięcy obywateli polskich narodowości śląskiej, którzy nie czują się etnicznymi Polakami.

Naród polski zna z nie tak odległej przeszłości próby narzucania mu nie tylko obcej zwierzchności politycznej, ale i działania zmierzające do zniszczenia odrębności jego członków, tym bardziej więc dziwi, że Rzeczpospolita Polska odmawia znacznej grupie swoich obywateli prawa do określania własnej tożsamości.

Niepokój nasz wypływa także z faktu, że wszelkie działania o charakterze represyjnym i wykluczającym, rodzą zwykle skutek odwrotny od zamierzonego. Obawiamy się zatem, że decyzja Sądu Najwyższego zamiast związać silniej obywateli polskich narodowości śląskiej z Rzeczpospolitą Polską, utrwali i roznieci w nich poczucie dyskryminacji, prowadząc do rozluźnienia więzi emocjonalnej z państwem, które ci uznają za własne.

Apelujemy do najwyższych władz Rzeczpospolitej Polskiej, by podjęły dialog z własnymi obywatelami narodowości śląskiej, póki ci są jeszcze do tego dialogu skłonni. Jutro może być za późno.
 
Prezes stowarzyszenia
Kaszëbskô Jednota
Mateùsz Meyer