Dołącz do nas

Wspomóż nas

Polecane strony

Media o nas

Do pobrania

Kontakt MAPA KASZUB


WSPÓŁPRACA


EDUKACJA


KASZUBSKI FACEBOOK


POLECANE WYDAWNICTWA


KASZUBSKI DZWONEK

Konkurs fotograficzny „Czôrno-złotô FANA”

18 zélnika më fejrëjemë Swiãto Kaszëbsczi Fanë! Latos zôs chcemë waju z ti leżnoscë zaproszëc do zabawë! Chto zrobi ë wësle nôczekawszi òdjimk z czôrno-złotima farwama, ten móże wëgrac 300 złotëch, „Kaszëbsczi geszeft”abò rozmajité kaszëbsczé gadżetë!

Czëjeta wa?! Kaszëbskô Jednota dôwô 300 złotëch za fòto, jaczé mdze przesłóné na adresã: fana@kaszebsko.com ë wëgraje latosy kònkùrs z leżnoscë Swiãta Kaszëbsczi Fanë!

18 sierpnia obchodzimy Święto Flagi Kaszubskiej! W tym roku znowu z tej okazji zapraszamy Was do zabawy! Kto zrobi i wyśle najciekawsze swoje zdjęcie z czarno-złotymi barwami, ten może wygrać 300 złotych, grę „Kaszëbsczi geszeft” lub różne kaszubskie gadżety! 

Słyszycie?! Kaszëbskô Jednota daje 300 złotych za fotografię, która zostanie przesłana na adres: fana@kaszebsko.com i wygra konkurs ogłoszony z okazji tegorocznego Święta Flagi Kaszubskiej.


Regulamin Konkursu „Czôrno-złotô FANA”

 
1. Postanowienia ogólne:
  
1.1 Regulamin określa warunki konkursu "Czôrno-złotô FANA” rozgrywanego na stronie Internetowej Kaszëbsczi Jednotë (www.kaszebsko.com) oraz na facebooku (www.facebook.com/Kaszebi) zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego – ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 
1.2 Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota, z siedzibą w Gdyni przy ul. Mireckiego 12/3.
 
1.3 Konkurs odbywa się w dniach: 11.08.2017 - 26.08.2017 r.
 
1.4 W dniach od 11.08.2017 od godz. 08:00 do 20.08.2017 do godz. 20:00 drogą mailową na adres fana@kaszebsko.com uczestnicy nadsyłają swoje zdjęcia z czarno-żółtymi flagami lub barwami kaszubskimi (w dowolnej formie).
 
1.5 Nadesłane zdjęcia zostaną opublikowane dnia 21.08.2017 r. na stronie www.facebook.com/Kaszebi. Od momentu ich publikacji rozpocznie się głosowanie, w wyniku którego wyłonione zostaną zwycięskie fotografie. 
 
1.6 Szczegółowe zasady głosowania są opisane w punkcie 4. niniejszego regulaminu.
 
2. Warunki uczestnictwa:
 
Zgłoszenia do konkursu mogą przesyłać jedynie osoby pełnoletnie. Uczestnik konkursu wysyłając swoje zgłoszenie jednocześnie oświadcza, że:
 
a) posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania,
b) w przypadku zdjęć na którym znajdują się osoby – posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku,
c) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.; Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631) w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu,
d) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych:
imię, nazwisko, adres zamieszkania – ustawa o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
 
3. Nagrody:
 
3.1 Nagrodą główną w konkursie jest kwota 300 złotych polskich.
 
3.2 Organizator przewiduje też nagrody dodatkowe w postaci gier planszowych „Kaszëbsczi geszeft” oraz kaszubskich gadżetów.
 
3.2 Wartość nagród nie przekracza 760 zł, w związku z tym nie odprowadza się podatku w kwocie 10% od wartości nagrody.
 
4. Zasady konkursu:
 
4.1 Uczestnik wchodzi do gry poprzez przesłanie drogą mailową, w dniach od 11.08.2017 r. od godz 8:00 do 20.08.2017 r. do godz. 20:00, na adres fana@kaszebsko.com zdjęcia z czarno-żółtą flagą lub w inny sposób przedstawiające barwy kaszubskie.

W wiadomości trzeba załączyć także dane kontaktowe uczestnika (imię, nazwisko, numer telefonu).
 
W konkursie będą brane pod uwagę zdjęcia spełniające łącznie wszystkie wyżej wymienione warunki.
 
4.2 Każdy uczestnik może przesłać dowoloną liczbę zdjęć.
 
4.3 Nadesłane zdjęcia (wraz z nazwiskami ich autorów) zostaną opublikowane dnia 21.08.2017 r. na stronie www.facebook.com/Kaszebi. Od tego momentu rozpocznie się głosowanie, w wyniku którego wyłonione zostaną zwycięskie fotografie. 
 
4.4 Proces głosowania odbywać się będzie poprzez kliknięcie przycisku "Lubię to" pod wybranym zdjęciem. W głosowaniu udział mogą wziąć wszystkie osoby, które posiadają aktywne konto na portalu Facebook. 
 
4.5 Głosowanie będzie trwało od momentu publikacji zdjęć w dniu 21.08.2017 do 26.08.2017 do godziny 23:59, po czym zostaną policzone oddane głosy. 
 
4.6 Nagrody otrzymają uczestnicy konkursu, których zdjęcia w momencie zakończenia głosowania uzyskają największą liczbę kliknięć przycisku "Lubię to". Nagrodę główną otrzyma uczestnik, który zdobędzie największą liczbę głosów. Nagrody dodatkowe zostaną przyznane osobom, które zdobędą kolejno najwięcej głosów w klasyfikacji. W sytuacji gdy uczestnik konkursu prześle więcej niż jedno zdjęcie, do klasyfikacji konkursowej będzie brane pod uwagę tylko to zdjęcie spośród przesłanych, które zdobędzie największą liczbę głosów, co oznacza, że jeden uczestnik konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę. 
 
4.7 Ogłoszenie wyniku konkursu nastąpi w ciągu dwóch dni roboczych po zakończeniu głosowania na stronach www.facebook.com/Kaszebi oraz na www.kaszebsko.com
 
4.8 Nagroda główna zostanie przesłana na wskazane przez zwycięzcę konto bankowe. Nagrody dodatkowe będą dostępne do odbioru w siedzibie Radia Kaszëbë pod adresem 81-229 Gdynia, ul. M. Mireckiego 12 po wcześniejszym skontaktowaniu się telefonicznym lub mailowym organizatora konkursu ze zwycięzcą.
 
4.9 Organizator konkursu nie przewiduje możliwości zamiany nagrody głównej na inną. 
 
5. Postępowanie reklamacyjne:
 
5.1 Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu akcji, należy składać organizatorowi na piśmie w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego zakończenia. 
 
5.2 W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. 
 
5.3 Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. 
 
5.4 Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji pocztą lub drogą e-mail najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na piśmie przez Organizatora. 
 
6. Postanowienia dodatkowe:
 
6.1 Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za: a) udział w konkursie przez osoby nieuprawnione b) udział w konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu i szkody tym spowodowane c) usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy akcji d) problemy w funkcjonowaniu konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej lub awarii technicznej na portalu Facebook.
 
6.2 Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za przebieg konkursu ani nie jest jego organizatorem.
 
6.3 Niniejszy konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal Facebook ani firmy z nim związane.
 
6.4 Nad prawidłowością przebiegu konkursu i jego zgodnością z regulaminem czuwa Komisja Rewizyjna stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota.↑ Przejdź do góry strony